Daily Archives: 02/11/2021

Travel medicine Infectious diseases

Travel Medicine and Infectious Disease 44 (2021) 102175Contents lists available at ScienceDirectTravel Medicine and Infectious Disease journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/tmaidNo time to die: An in-depth analysis of James Bond’s exposure to infectious agentsWouter Graumansa, William J.R. Stoneb, Teun Bousemaa,b,*a Department of Medical Microbiology & Radboud Center for Infectious Diseases, Radboud University Medical Center, Nijmegen, the Netherlandsb […]

Mental health rules Karnataka

, 30 , 2021 ( , 08, , ೧೯೪3) BENGALURU, SATURDAY, 30, OCTOBER , 2021 (KARTHIKA , 08, SHAKAVARSHA, 1943) ̧ÀA¥ÀÄl -156 Volume – 156 ̧ÀAaPÉ 173 Issue 173 ̈sÁUÀ 4J gÁdåzÀ «zsÉÃAiÀÄPÀUÀ1⁄4À aÀÄvÀÄÛ CaÅÀUÀ1⁄4À aÉÄà ̄É ¥Àj2î£Á ̧À«ÄwAiÀÄ aÀgÀ¢UÀ1⁄4ÀÄ, gÁdåzÀ C¢¤ü AiÀÄaÀÄUÀ1⁄4ÀÄ aÀÄvÀÄÛ DzsÁåzÉñÀUÀ1⁄4ÀÄ, PÉÃAzæÀzÀ aÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ ±Á ̧À£ÀUÀ1⁄4À aÄÉ ÃgÉUÉ gÁdå ̧ÀPÁðgaÀ ÀÅ […]