Daily Archives: 02/02/2020

Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study

Nanshan Chen*, Min Zhou*, Xuan Dong*, Jieming Qu*, Fengyun Gong, Yang Han, Yang Qiu, Jingli Wang, Ying Liu, Yuan Wei, Jia’an Xia, Ting Yu, Xinxin Zhang, Li Zhang Summary Background In December, 2019, a pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) emerged in Wuhan, China. We aimed to further clarify the epidemiological and clinical […]